O Projektu

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘENÍ   

Základním cílem projektu je definitivní odstranění staré ekologické zátěže, tj. odstranění kontaminovaných zemin, navážek a materiálů (odpadů) s využitím kombinace termických metod a uložení na skládce příslušné kategorie a odstranění závadného stavu na podzemních vodách.

Majoritní kontaminace je představována látkami typu PCB, které se z horninového prostředí mohou uvolňovat do povrchových vod rybníka Váša a také do Milevského potoka, kde vzhledem k rekreačnímu využití širšího zájmového území představují zdravotní a ekologická rizika.

V rámci projektu budou realizovány tyto činnosti: