Aktuality

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘENÍ   

Prosinec 2018 - odbor environmentálních rizik a ekologických škod MŽP vydává závěrečné, souhlasné stanovisko k realizaci nápravného opatření „Sanace území bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku“

Listopad 2018 - oponentní jednání k AAR
- slavnostní ukončení projektu 6. 11. 2018 za účasti pana ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce

Září 2018 - odbor environmentálních rizik a ekologických škod MŽP vydává souhlasné stanovisko k závěrečné zprávě
- aktualizovaná analýza rizik byla zaslána dotčeným orgánům státní správy
- oponentní jednání k AAR svoláno na 6. 11. 2018

Srpen 2018 - dokončené dílo protokolárně předáno dne 1. 8. 2018
- firmou CZ BIJO, a. s. zpracována aktualizace analýzy rizik

Červenec 2018 - odvoz zařízení staveniště (váha, stavební buňka)
- zpracování závěrečné zprávy
- zhotovitel zaslal 17. 7. 2018 „Výzvu k převzetí díla“ s termínem konání přejímkového řízení dne 1. 8. 2018

Červen 2018 - demontáž čerpadel v jímacích objektech a potrubních rozvodů
- likvidace jímacích objektů a monitorovacích vrtů MP-5, MP-6
- demontáž a odvoz sanační stanice
- úprava terénu v místě sanační stanice
- obnova asfaltových povrchů

Květen 2018 - příprava podkladu pro obnovu asfaltových povrchů
- úprava terénu v sektoru „C“ a nad částí zatrubněné vodoteče – rozprostření štěpky a osev travní směsí
- sanační čerpání podzemních vod z provizorního jímacího objektu ve výkopu č. 4 pod sarkofágem – čerpání ukončeno 29. 5. 2018 (dosaženy cílové parametry sanace pro podzemní vody)
- monitoring podzemních a povrchových vod

Duben 2018 - odvoz cca 800 tun odpadů na zařízení k využívání odpadů provozované firmou QUAIL
- hutněný závoz výkopu č. 3 a výkopu č. 4 v části pod sarkofágem
- sanační čerpání podzemních vod z provizorního jímacího objektu ve výkopu č. 4 pod sarkofágem
- monitoring podzemních a povrchových vod

Březen 2018 - dotěžení odpadů uložených v sarkofágu a jejich odvoz k využití nebo odstranění ve schválených zařízeních
- průzkum rozsahu kontaminace podloží pod sarkofágem – analýzy a vyhodnocení odebraných vzorků
- odtěžení zemin z podloží pod sarkofágem nesplňujících cílové parametry sanace
- dokončení odtěžby kontaminovaných zemin z výkopu V4
- odběr vzorků zemin z provedených výkopů pro ověření dosažení cílových parametrů sanace
- sanační čerpání podzemních vod z jímacího objektu ve výkopu č. 2
- monitoring podzemních vod na vstupu a výstupu ze sanační stanice

Únor 2018 - postupné odstraňování krycí PE folie ze sarkofágu, odtěžování uložených odpadů a jejich odvoz k  využití nebo odstranění ve schválených zařízeních (QUAIL, spol. s r. o. - Zařízení k využívání odpadů, RUMPOLD 01 Vodňany s. r. o. – Skládka skupiny  S-OO3 a S-NO, SUEZ Využití zdrojů a. s. – Spalovna průmyslových odpadů)
- sanační čerpání  podzemních vod z jímacího objektu ve výkopu č. 2
- monitoring podzemních vod na vstupu a výstupu ze sanační stanice
- monitoring kvality podzemních vod na monitorovacích a sanačních objektech
- monitoring kvality povrchových vod a břehových sedimentů
- ověření rozsahu kontaminace podloží pod odtěženou částí sarkofágu (plocha původní nezabezpečené deponie) – realizováno 49,5 m závrtů, odebráno a k analýze připraveno 33 dílčích vzorků

Leden 2018
- dovoz zásypového materiálu a hutněný závoz výkopu č. 2
- postupné odstraňování krycí PE folie ze sarkofágu, odtěžování uložených odpadů a jejich odvoz k  využití nebo odstranění ve schválených zařízeních
- sanační čerpání  podzemních vod z jímacího objektu ve výkopu č. 2
- monitoring podzemních vod na vstupu a výstupu ze sanační stanice

Prosinec 2017 - těžba nadlimitně kontaminovaných zemin z výkopu č. 3 a jejich odvoz k odstranění na schválená zařízení pro nakládání s odpady
odběr vzorků koncového monitoringu po odtěžení kontaminovaných zemin z výkopů č.2, č.3 a č.4
dotěžení kontaminovaných zemin z plochy výkopu č. 2 v místech, kde nebyly splněny cílové parametry sanace a odběr nových vzorků koncového monitoringu
-
dovoz zásypového materiálu a hutněný závoz výkopu č. 1 a č. 4
- stavební čerpání  podzemních vod z výkopů č. 1, č. 2  a č. 4
- plošný monitoring podzemních a povrchových vod a dnových sedimentů

Listopad 2017 - vyhodnocování provedených analýz
- zpřesnění projektovaného rozsahu výkopů
- identifikace volně ložených odpadů v sektoru C
- zřízení štětovnicové opěrné stěny u výkopu č. 2
- instalace mobilní váhy
- zprovoznění mobilní váhy
- odstranění asfaltového povrchu v místech plánovaných výkopů
- těžba nadlimitně kontaminovaných zemin z výkopu č. 1, č. 2 a č. 4. Jejich odvoz k odstranění na schválená zařízení pro nakládání s odpady.
- odvoz volně ložených odpadů ze sektoru C k odstranění na schválená zařízení pro nakládání s odpady
- instalace jímacích objektů do výkopů č. 1 a č. 2 pro odčerpávání podzemních vod na sanační stanici

Říjen 2017 Dne 30. 10. 2017 vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace

- vybudování zařízení staveniště
- vymýcení náletových křovin
- likvidace havarovaných hydrogeologických objektů (vrty MK-1A a MK-1B)
- doplnění stávajícího sanačně-monitorovacího systému podzemních vod (vrty MP-5 a MP-6) 
- vstupní monitoring podzemních a povrchových vod
- IG průzkum pro založení opěrné stěny v místě výkopu č. 2
- instalace sanační technologie pro čištění kontaminovaných podzemních vod
- odběry a analýzy vzorků zemin z ploch projektovaných výkopů
- odběry a analýzy vzorků zemin z deponie
- odběry a analýzy vzorků z volně uložených odpadů

Září 2017


Dne 25. 9. 2017 bylo předáno staveniště zhotoviteli díla.


Srpen 2017

MěÚ Milevsko, odbor regionálního rozvoje vydává územní rozhodnutí pro vybudování
hydrogeologických sanačních vrtů MP-5, MP-6 a jímacích objektů JO-1 až JO-3 a vsakovacího drénu.


Červenec 2017

Vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí k materiálu
„Sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku – realizační projekt sanačních prací“.

Březen 2017

Na SFŽP byly předloženy aktualizované doklady potřebné pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu.

Prosinec 2016

Bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele díla.
Vítězným uchazečem výběrového řízení na zhotovitele se stalo „Sdružení FCC - GEOtest - Sanace obalovny Milevsko“.
Smlouva o dílo se zhotovitelem byla podepsána dne 13. 1. 2017.